Kunstmatige Intelligentie (Bachelor)

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Bindend Studieadvies (BSA)

Informatica, Kunstmatige Intelligentie en Informatiekunde

Bindend Studieadvies (BSA)

Binnen de bacheloropleidingen Informatica, Kunstmatige Intelligentie en Informatiekunde krijgt iedere student die begint aan de opleiding aan het eind van het studiejaar een bindend studieadvies (BSA).

Het BSA houdt in dat je aan het einde van het eerste jaar van inschrijving minimaal 42 EC aan eerstejaarsvakken van de opleiding dient te hebben behaald.

Je ontvangt in november, januari en april een tussenadvies en in juli een eindadvies over je studievoortgang. Mocht je niet voldoen aan de hierboven vermelde eis, dan ontvang je aan het eind van het jaar een negatief BSA. Dit betekent dat je de opleiding niet kunt vervolgen en dat je je de drie daaropvolgende studiejaren niet voor de opleiding bij de UvA kunt inschrijven.

Het bindend studieadvies is vastgelegd in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) 2017-2018 van de opleiding. De volledige procedure staat beschreven in de Regeling Bindend Studieadvies FNWI 2017-2018, die je hieronder kunt downloaden.

Studentbegeleiding

Tijdens het eerste studiejaar informeren we je regelmatig over je studievoortgang en is er intensieve studiebegeleiding door zowel tutoren als de studieadviseur. Concreet kun je van de opleiding het volgende verwachten:

 • Tijdens het hele eerste jaar volg je practica academische vaardigheden die onder meer door tutoren worden begeleid. Deze tutoren vervullen ook een rol als mentor. Tijdens het eerste semester zul je een persoonlijk mentorgesprek voeren met je tutor. 
 • Na de eerste tentamenperiode ontvang je een algemeen bericht over het BSA, je eerste resultaat en de eventuele consequenties daarvan voor het verdere studieverloop. Er wordt de mogelijkheid geboden om een afspraak te maken met de studieadviseur. Ook binnen de academische (basis-)vaardigheden (A(B)V) en/ of tutoraat wordt aandacht besteed aan de eerste studieresultaten.
 • Voor 31 januari ontvang je een volgend studievoortgangsbericht met een update van je studieresultaten. Er zijn dan twee onderwijsperiodes afgerond. Als je resultaten slecht of matig zijn, word je dringend geadviseerd een afspraak te maken met de studieadviseur. Bij slechte resultaten zal het advies luiden om je uit te schrijven voor de opleiding en je te oriënteren op een andere opleiding. (n.b. Uitschrijven voor 1 februari betekent dat er geen studieadvies afgegeven wordt en mag je je in principe in het daaropvolgende jaar opnieuw bij dezelfde opleiding inschrijven, je krijgt dan aan het eind van dat nieuwe studiejaar een BSA.) Bij matige resultaten probeer je samen met de studieadviseur te achterhalen wat de oorzaak is van de achterblijvende prestaties en stel je een studieplan op.
 • In april/mei ontvang je opnieuw een BSA tussenadvies o.b.v. alle restultaten t/m onderwijsperiode 4.
 • In juli, wanneer alle onderwijsperiodes incl. de hertentamens zijn afgerond, ontvang je het BSA eindadvies.

(Bijzondere) persoonlijke omstandigheden

In geval van (bijzondere) persoonlijke omstandigheden kan een uitzondering gemaakt worden op een negatief BSA als er een duidelijk verband is met de opgelopen studievertraging. Denk aan ziekte, zwangerschap, bijzondere familieomstandigheden, handicap/functiebeperking, bestuurswerkzaamheden of problemen in de persoonlijke sfeer (zoals bijv. psychische problemen). Via onderstaande link kun je lezen wat in de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) verstaan wordt onder Persoonlijke Omstandigheden, die mogelijk reden kunnen zijn voor dispensatie op het negatieve BSA.

We adviseren je om bijzondere omstandigheden zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen twee maanden en voor 1 juli te melden bij de studieadviseur.

De BSA commissie beoordeelt of het verband tussen bijzondere omstandigheid en de opgelopen studievertraging voldoende wordt aangetoond, op basis van het formulier Dispensatieverzoek Bindend Studieadvies (dat hieronder te vinden is) en meegeleverde bewijsstukken. In het geval het verband voldoende is aangetoond, ontvangt de student geen negatief studieadvies. Hij/zij zal het daaropvolgende studiejaar echter alsnog aan de BSA norm moeten voldoen. 

Bezwaarprocedure

In het geval dat je een voornemen tot negatief BSA verwacht te krijgen, kun je je aanmelden voor een hoorzitting met de BSA-commissie door middel van het indienen van een dispensatieverzoek. Je kunt een verzoek tot dispensatie doen als je de BSA norm niet haalt als gevolg van bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Onder bijzondere persoonlijke omstandigheden worden verstaan (WHW art 2.1):

 • Ziekte
 • Handicap/ Functiebeperking
 • Bijzondere familieomstandigheden
 • Zwangerschap
 • Bestuurswerkzaamheden

Een dispensatieverzoek/aanvraag tot hoorzitting dien je per e-mail (bsa-fnwi@uva.nl) in bij de BSA commissie en bestaat uit:

 1. het volledig ingevulde formulier “Dispensatieverzoek Bindend Studieadvies” (zie link onder) en
 2. relevante bewijstukken die jouw persoonlijke omstandigheden aantonen (bv verklaring arts/psycholoog, onderzoeksrapport functiebeperking, rouwkaart of –advertentie, ziekenhuisopname)

Let op de volgende zaken:

 • Meld bijzondere omstandigheden zo snel mogelijk (maar uiterlijk binnen 2 maanden) bij je studieadviseur.
 • Stuur het dispensatieverzoek uiterlijk 1 juli per e-mail naar de BSA commissie.
 • Vermeld in alle correspondentie je naam en studentnummer. Alle ingestuurde documenten worden vertrouwelijk en uitsluitend door de BSA commissie behandeld.
 • Je ontvangt per e-mail een ontvangstbevestiging van je dispensatieverzoek.
 • Zorg dat je beschikbaar bent op de dagen van de hoorzittingen van de BSA-commissie: dinsdag 14 augustus 2018 en donderdag 16 augustus 2018.
 • Begin augustus ontvang je de uitnodiging voor de hoorzitting met het exacte tijdstip en locatie.
 • Vergeet niet om een herinschrijving via Studielink te doen. Word je dispensatieverzoek niet gehonoreerd dan vervalt je herinschrijving automatisch.

Nadat de BSA commissie jouw dispensatieverzoek heeft bestudeerd word je uitgenodigd voor een hoorzitting waarin je kunt verduidelijken hoe de persoonlijke omstandigheden van invloed zijn geweest op je studieresultaten. Het is een gesprek van ongeveer 10 minuten.

Als je besluit geen dispensatieverzoek in te dienen, dan wordt het voornemen negatief bindend studieadvies automatisch omgezet in een definitief negatief bindend studieadvies. Je kunt je dan voor een periode van drie jaar niet herinschrijven bij de opleiding aan deze universiteit. Het definitieve advies wordt uiterlijk eind augustus per post toegestuurd.

Definitief besluit na de hoorzitting

Na de hoorzitting zijn er twee besluiten mogelijk:

 • De BSA-commissie acht voldoende aangetoond dat de aangedragen bijzondere persoonlijke omstandigheden van invloed zijn geweest op de studievertraging. De commissie verleent uitstel van het BSA (dispensatie). Je kunt de studie voortzetten maar moet aan het eind van het volgende studiejaar alsnog aan de BSA norm voldoen. 
 • De BSA-commissie acht onvoldoende bewezen dat sprake is van bijzondere persoonlijke omstandigheden en/of de persoonlijke omstandigheden verklaren onvoldoende de opgelopen studievertraging. Het voornemen wordt omgezet in een definitief negatief bindend studieadvies. Je kunt de studie niet voortzetten en je de eerstvolgende drie jaar niet herinschrijven voor de opleiding.

Het definitieve besluit van de BSA-commissie wordt uiterlijk eind augustus per post verstuurd.

BSA-commissie

De commissie voert haar taken in een wisselende samenstelling uit. Uitgangspunt hierbij is dat leden van de commissie geen studenten van hun eigen opleidingscluster beoordelen en/of horen. 

De BSA-commissie bestaat uit de volgende leden:

 • Dr. Jeroen Goedkoop, Onderwijsdirecteur College of Science (voorzitter)'
 • Drs. Lucy Wenting, Onderwijsdirecteur Instituut voor Interdisciplinaire Studies (vicevoorzitter)
 • Drs. Femke Bokma, Opleidingscoördinator Bèta-gamma/ Beleidsmedewerker
 • Drs. Karin van Spriel, Studentendecaan
 • Robert van Wijk, MSc, Coördinator Academische Vaardigheden Informatica
 • Jerry Struik, MSc, Coördinator Academische Vaardigheden Psychobiologie       

Gepubliceerd door  Education Service Centre

1 mei 2018