Interfacultaire lerarenopleidingen (Master LVHO en minor Educatie)

College en Graduate School of Child Development and Education

Examencommissie

Interfacultaire Lerarenopleidingen

De examencommissie vervult een belangrijke taak. Zij is verantwoordelijk voor het borgen van de kwaliteit van de tentamens en examens.

Taken en bevoegdheden

De taken en bevoegdheden van de examencommissie zijn geregeld in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) en vastgelegd in het examenreglement.

Verzoeken

Studenten kunnen zich tot de examencommissie wenden voor onder andere:

Contact

  • Indien je reeds student bent aan de UvA, verloopt alle correspondentie met de examencommissie via het digitale contactformulier
  • Indien je (nog) geen UvA-student bent, kun je je vraag per e-mail stellen.

Indien je vragen hebt over het indienen van een verzoek aan de examencommissie, dan kun je contact opnemen met de studieadviseur Noortje Gerritsen. 

Telefonisch spreekuur

Met vragen over ingediende verzoeken kun je ook terecht tijdens het telefonisch spreekuur op maandag van 12.00 – 13.00 uur.

De secretaris van de examencommissie is telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 020 - 525 5118.

Wanneer kun je een verzoek indienen?

De deadlines voor het indienen van verzoeken aan de examencommissie en bijbehorende vergaderdata voor het academisch jaar 2017 - 2018 zijn:

Aanleveren verzoek uiterlijk op

Vergaderdatum

18 augustus 2017

28 augustus 2017

8 september 2017 18 september 2017
22 september 2017 2 oktober 2017
3 november 2017 13 november 2017
24 november 2017 4 december 2017
5 januari 2018 15 januari 2018
2 februari 2018 12 februari 2018
2 maart 2018 12 maart 2018
6 april 2018 16 april 2018
4 mei 2018 14 mei 2018
1 juni 2018 11 juni 2018
22 jun 2018 2 juli 2018

Verzoeken die na de deadline zijn ontvangen, worden doorgeschoven naar de eerstvolgende vergadering.

De examencommissie beslist binnen 6 weken na ontvangst van het verzoek, tenzij de inhoud van het verzoek een eerdere beslissing vereist of rechtvaardigt. Indien het verzoek is ingediend binnen de academische recesperiode, beslist de commissie binnen zes weken na het reces.

kerstreces 23 december 2017 t/m 7 januari 2018
zomerreces 21 juli 2018 t/m 19 augustus 2018

Bezwaar of beroep

Als je bezwaar wilt maken tegen een uitspraak van de Examencommissie dan stelt de Examencommissie het op prijs dat je dit kenbaar maakt. Indien je er niet uitkomt met de Examencommissie, kun je binnen zes weken na dagtekening van het besluit in beroep gaan tegen de uitspraak van de Examencommissie bij het College van Beroep voor de Examens (COBEX).

Herstart van de opleiding

Indien je tussentijds met een opleiding aan de Interfacultaire Lerarenopleidingen bent gestart (en studiepunten hebt behaald) en na een onderbreking de opleiding wilt hervatten, dien je tijdig contact op te nemen met de studieadviseur.

De voorwaarden vind je in het hoofdstuk Herstarten.

Samenstelling

Vaste leden

Voorzitter dhr. dr. E. (Erik) Joling 
Vicevoorzitter ad interim mw. drs. H.H. (Helen van Hoorn
Lid mw. dr. J. (Janna) Fortuin
Extern lid dhr. H. (Hans) van der Linden 

Ambtelijk secretaris

Ambtelijk secretaris mw. S.J. (Sophie) Scholcz 

Leden per vak

Per vak is er een vakdidacticus lid van de examencommissie. Een overzicht hiervan is beschikbaar op aanvraag. 

 

Gepubliceerd door  POWL

4 januari 2018